Stichting Centra Aangepast Paardrijden (CAP)


RSIN/fiscaal nummer: 814324101

Contactgegevens:

Naam

Stichting Centra Aangepast Paardrijden (CAP)

Adres

Winkelsteegseweg 99 
6534 AP Nijmegen

Telefoonnummer

088-7794788

E-mailadres

info@stichtingcap.nl

Contactpersoon

Mw. A. Berendijk- van der Spiegel, telefoonnummer: 088-7794788

Bestuur

 

Voorzitter

Hr. W. Peeks

 

Secretaris/ Penningmeester

Hr. W. Mariman

 

Overige leden

G.N. Geschiere

 

 

 

Statuten

Naam en Zetel

 

Artikel 1

 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Centra Aangepast Paardrijden (CAP)

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

 

 

Doel

 

Artikel 2

 

1. De stichting heeft ten doel:

a. de exploitatie van een tweetal maneges, genaamd de Maartenshoeve en Manege De Winckeisteegh met faciliteiten ten— behoeve van het aangepast paardrijden voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige handicap onder andere op het gebied van het aangepast paardrijden.
b. het verwerven en beheren van gelden en geldmiddelen ten behoeve van de instandhouding van de Maartenshoeve en Manege De Winckeisteegh.
c. het venichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aangaan en onderhouden van contacten met personen en bedrijven en instellingen op regionaal en landelijk niveau, teneinde deze ertoe te bewegen het doel van de stichting te steunen.

3.10 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij-hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van— hun functie gemaakte kosten.

 

Bron: Statuten januari 2015

 

Jaarrekening 2015

 

 

 

Winkelsteegseweg 99

6534 AP Nijmegen

Telefoonnummer (088) 77 94 788

Emailadres: info@stichtingcap.nl

Rekeningnummer NL04RABO0300885253

t.n.v.stichting CAP

          ANBI